Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw financieel adviseur? Neem dan contact met hem op en maak afspraken om uw klacht te verhelpen. Komt u er gezamenlijk niet uit? Neem dan contact met ons op via e-mail of een brief, met vermelding van uw adresgegevens en contractnummer.

Klacht over Defam?
Wij vinden het vervelend dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Samen met u gaan wij op zoek naar een oplossing. U kunt uw klacht via e-mail of een brief bij ons indienen. Zodra uw klacht bij ons binnenkomt start de klachtenprocedure:

1. U ontvangt uiterlijk één week nadat uw klacht bij ons binnen is een ontvangstbevestiging. Daarin leest u hoe wij uw klacht afhandelen;
2. Wij nemen uw klacht in behandeling;
3. Uiterlijk vier weken nadat wij de ontvangstbevestiging hebben gestuurd, ontvangt u onze schriftelijke reactie;
4. Wij bewaren de gegevens van uw klacht minimaal één jaar nadat uw klacht is afgehandeld.

Waar dient u uw klacht in?
E-mail uw klacht naar klachtenregistratie@alfam.nl of stuur uw klacht per post naar Defam, t.a.v. Afdeling Klantenservice, Antwoordnummer 2045, 3970 VD Bunnik. Vermeld bij het indienen van uw klacht altijd uw contractnummer.

Bent u niet tevreden over de uitkomst van uw klacht?
U kunt uw klacht binnen drie maanden indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, www.kifid.nl. U kunt uw klacht ook direct aan de civiele rechter voorleggen. Op deze manier hoeft u niet eerst het traject van geschillenbeslechting te doorlopen. Uw klacht bij het Kifid of de civiele rechter zal namens Defam worden afgehandeld door Klachtenmanagement van ABN AMRO. Defam, onderdeel van Alfam, is een 100% dochter van ABN AMRO.

Uw klacht indienen bij het Kifid
Het Kifid neemt klachten en geschillen tussen u en uw financiële dienstverlener(s) in behandeling. Geschillen en/of klachten die Kifid niet in behandeling neemt zijn:

– Geschillen en/of klachten waarvoor een andere geschillencommissie bestaat;
– Geschillen en/of klachten die al aan de rechter zijn voorgelegd.

Heeft u een klacht over de registratie bij Bureau Krediet Registratie (BKR)?
Heeft u bij ons een klacht ingediend over de registratie bij het BKR en bent u niet tevreden over de uitkomst van uw klacht? Dan kunt u uw klacht alsnog indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie, per 1 oktober 2021 is dit de Geschillencommissie van Kifid. Kijk voor de werkwijze en contactgegevens op www.Kifid.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over deze klachtenregeling? Dan kunt u contact opnemen met onze Afdeling Klantenservice: 030 – 659 66 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:00 uur tot 17:30 uur.