Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Privacyverklaring DP Portaal

Deze Privacyverklaring geeft belangrijke informatie over de wijze waarop ALFAM Holding N.V. (“ALFAM”) uw persoonsgegevens verwerkt indien u gebruikmaakt van het digitale portaal (DP Portaal) zoals beschikbaar gesteld via dp.mijndefam.nl. Lees deze Privacyverklaring alstublieft zorgvuldig voordat u het DP Portaal in gebruik neemt.

1. DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN

ALFAM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (links) en op basis van de volgende juridische grondslagen (rechts):

 

Voor zover ALFAM haar verwerking heeft gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, heeft zij de daarvoor benodigde belangenafweging gemaakt tussen haar legitieme belang enerzijds en de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene anderzijds.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS ALFAM VERWERKT

In het kader van uw gebruik van het portaal verwerkt ALFAM de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Accountgegevens portaal;
  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Logs en metagegevens inzake activiteit die binnen het portaal wordt verricht met het portaalaccount;
  • Apparaatgegevens over het apparaat dat wordt gebruikt om met een portaalaccount het portaal te benaderen en te gebruiken, zoals een IP-adres, besturingssysteem en browsertype;
  • Correspondentie met de supportdesk van ALFAM;


3. BEVEILIGING, BEWAREN, LOCATIE EN VERWERKING

ALFAM heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerkingen. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

ALFAM bewaart persoonsgegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze door ALFAM worden verzameld. Wel kan ALFAM persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen langer bewaren in het kader van een wettelijke bewaarplicht of het (al dan niet in een geschil) beschermen van haar rechten.

De verwerkingen zoals genoemd in deze Privacyverklaring kunnen ten behoeve van ALFAM mede worden uitgevoerd door externe dienstverleners (zoals IT-leveranciers) en andere entiteiten binnen de groepj ABN AMRO Bank N.V. waarvan ALFAM ook onderdeel uitmaakt.

4. UW RECHTEN

U heeft het recht te verzoeken om inzage in persoonsgegevens die worden verwerkt, het recht te verzoeken om persoonsgegevens te laten rectificeren of verwijderen, het recht te verzoeken om beperking van een verwerking en het recht te verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

ALFAM streeft ernaar binnen één maand te reageren op uw verzoek. ALFAM behoudt zich het recht voor om deze termijn eenmalig te verlengen. ALFAM zal aan uw verzoek of bezwaar voldoen voor zover zij daartoe verplicht is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. CONTACTGEGEVENS

Voor verzoeken of klachten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens door ALFAM of vragen over deze Privacyverklaring kunt u gebruikmaken van de volgende contactgegevens:

ALFAM Holding N.V.
T.a.v. Privacy Officer
Schoudermantel 2A, 3981 AH Bunnik
privacyoffice@alfam.nl